මුල් ළමා විය (අවු. 1ත් 3ත් අතර)

මුල් ළමා විය (අවු. 1ත් 3ත් අතර)

අලුත් ලිපි

error: මෙම ලිපිය Avid Media Interactive (Pvt) Ltd සමාගම සතු බුද්ධිමය දේපලකි. සමාගමේ ලිඛිත අවසරයකින් තොරව උපුටා පලකිරීම තහනම්.