ළමා කාලය (අවු. 6ත් 12ත් අතර)

ළමා කාලය (අවු. 6ත් 12ත් අතර)

අලුත් ලිපි

error: මෙම ලිපිය Avid Media Interactive (Pvt) Ltd සමාගම සතු බුද්ධිමය දේපලකි. සමාගමේ ලිඛිත අවසරයකින් තොරව උපුටා පලකිරීම තහනම්.