දරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරී කුසලතා සංවර්ධනය පිළිබඳව පියවරෙන් පියවර දැනුවත් වෙමු

suraksha
සෞඛ්‍ය සම්පන්න මනා පෝෂණය ලද යහපත් චිත්වේතාවේගයන් හා මනෝ සාමාජික කුසලතා සහිත විචාරශීලි බුද්ධිමත් දරුවෙකු අප සැමගේ ප්‍රාර්ථනයයි…..!!!

 

 

 

පූර්ණ අයිතිය පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය සතුය

 

ඔබට මේ ලිපිය උපකාරී  වුනා නේද? ඔබව දැනුවත් කල මේ ලිපිය තවත් පිරිසකගේ දැනුවත් බවට අවැසි නිසාම දැන්ම Share කර ඔබේ යුතුකම ඉටු කරන්න. ස්තුතියි !

SHARE
අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY